Behandelovereenkomst

Behandelingsovereenkomst

Als u een afspraak maakt, gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden / behandelovereenkomst

Vertrouwelijkheid van de consulten/therapie

De behandelaar/therapeut is gehouden aan de RBCZ beroepscode. De behandelaar/therapeut stelt de belangen van de cliënt centraal in de therapie. De cliënt dient alle voor een goede behandeling relevante informatie te overleggen aan de behandelaar/therapeut. Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt nooit naar buiten gebracht tenzij de cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven. De behandelaar/therapeut zal, indien van toepassing, vooraf toestemming vragen aan de cliënt om voor, tijdens of na de behandelingsperiode bij de volgende personen of instanties informatie in te winnen of aan hen te verstrekken: – Huisarts – Specialist – Ouders – Collega therapeuten – Waarnemer – Anderen

De cliënt heeft het recht tot inzage in zijn dossier.

Behandeling kinderen

Volgens de Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) is bij kinderen tot 16 jaar voorafgaand aan de behandeling de toestemming van beide ouders/voogden vereist.
Voorafgaand aan de behandeling van uw kind wordt u verzocht om een toestemmingsformulier in te vullen. Dit formulier wordt bewaard in het dossier van uw kind. 

Kosten behandeling

Vooraf dient cliënt geïnformeerd te worden over de kosten per consult/behandeling. De kosten van de therapie bedragen € 100,00 voor het eerste consult (1 1/2 uur). Vervolgconsulten duren gemiddeld 3/4 uur, het tarief bedraagt € 80,00 per vervolgconsult. Het tarief voor een kort consult voor een acute klacht bedraagt € 50,00. De kosten van de behandeling dienen na ontvangst van de declaratie contant te worden voldaan of binnen 14 dagen te worden overgemaakt naar het bankrekeningnummer van de praktijk. Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen.

Afspraken afzeggen / niet verschijnen op afspraak

Bij verhindering dient de cliënt minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen (telefonisch of eventueel door een bericht op de voicemail of per e-mail), anders wordt het consult geheel of gedeeltelijk in rekening gebracht.

Bij niet verschijnen zonder kennisgeving wordt de consultprijs geheel in rekening gebracht. Bij verhindering van de behandelaar/therapeut dient u tijdig geïnformeerd te worden en kan op korte termijn een nieuwe afspraak worden gemaakt.

Vergoeding verzekeraars

De meeste maar niet alle zorgverzekeraars vergoeden de behandelingen. Informeer altijd zelf voorafgaand aan het bezoek aan uw therapeut bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt. Stuur ontvangen declaraties altijd in (bewaar een kopie voor uzelf).

Duur behandeling

De therapie is opgebouwd uit een aantal consulten/behandelingen, waarbij telkens voorafgaand aan de behandeling een gesprek plaatsvindt. Tijdens deze gesprekken wordt steeds in overleg besloten of de therapie/ behandeling een vervolg zal krijgen. Een eerste consult duurt 1, 1/2 uur en een vervolgconsult duurt gemiddeld ¾ uur. U kunt altijd contact opnemen voor vragen. Telefonische contacten tijdens het spreekuur dienen minder dan 5 minuten te duren en worden niet in rekening gebracht. Als telefonische consulten langer gaan duren dan 5 minuten dan valt dit buiten de bedoeling van het spreekuur en wordt daarvoor in overleg een betaalde afspraak ingepland.

Bereikbaarheid

De therapeut biedt altijd de mogelijkheid om de voicemail in te spreken of een bericht te sturen via e-mail te vinden op deze website. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Bijzondere bepalingen

Als de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten/behandelingen uit te voeren, kan zij voorstellen een collega-therapeut in haar plaats in te schakelen die de behandeling overneemt. In het geval dat de cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk aan de therapeut/behandelaar kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de therapeut/behandelaar. Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de behandelingen/consulten in rekening gebracht tot de eerder genoemde datum.

Aansprakelijkheid

De therapeut heeft een collectieve beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door de verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico. 

Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.